ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์