สืบเนื่องจากการระบาด Covid-19 ในระลอกใหม่ ที่รุนแรงและเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศ ทางสภาอุตสาหกรรม มีความห่วงใยต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะยังต้องดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมแนวทางปฎิบัติสำหรับทุกธุรกิจ ดังนี้

1.“แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม” จัดทำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติเพื่อการป้องกัน (คู่มือฉบับนี้จัดทำเสร็จในเดือนธันวาคม 63 อาจจะไม่ครอบคลุมบริบทการระบาดปัจจุบันทั้งหมด แต่เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ได้)

 

2.ตัวอย่างแบบสอบถามการคัดกรองโควิด 19 ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของการระบาดในปัจจุบัน เพื่อใช้ทดแทน แบบคัดกรองเดิมในภาพผนวก ก. ในคู่มือแนวทางฯ

 

3.แนวทาง การ Lock up หรือการแยกพักอาศัยของหน่วยงานสำคัญ

 

4.แนวทางการกักตัวภายในโรงงาน (Factory Quarantine)

ติดตามข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากสภาอุตสาหกรรมฯเพิ่มเติมได้ที่ Line @ftiThailand และ Facebook “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”