วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และกรรมการจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา 3 ข้อ ดังนี้
1)นโยบาย แนวทางการดำเนินการ และรายละเอียดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง
2)รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1
3)ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการเมืองและเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง