วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานประกอบกิจการโรงงาน” โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดย สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโรงงานทั่วประเทศ ในการประเมินตัวเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus และ Thai Save Thai ให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3,304 ราย ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการสนับสนุนจัดทีมแนะนำการประเมินตนเอง (Onsite) การจัดมาตรการลดความเสี่ยง ฟื้นฟูกิจการ (Upgrade) และการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับคนงานในโรงงาน (Vaccine) เพื่อขับเคลื่อนและควบคุมโรค COVID-19 ต่อไป