ลักษณะข้อมูล : รายเดือน ปี 2554-2564

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม