ลักษณะข้อมูล : รายเดือน ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม