ลักษณะข้อมูล : รายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2562 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ