ลักษณะข้อมูล : รายปี พ.ศ. 2563-2565

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน