ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลสะสม

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)