ลักษณะข้อมูล : รายเดือน 

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน