วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง เเละสตูล) ครั้งที่ 4/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1)ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่เเละการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอด้านการเกษตร โครงการสนับสนุนให้มีการทำประมงนอกน่านน้ำ

2)เเนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาด COVID-19

3)การส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเเบบครบวงจร