ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ