ลักษณะข้อมูล : รายปี พ.ศ. 2539-2562

แหล่งข้อมูล : กรมป่าไม้