ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลสะสมรายเดือน

แหล่งข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม