ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ