ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (คิดค้า.com)