ลักษณะข้อมูล : รายปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์