ลักษณะข้อมูล : รายปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)