ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า