ลักษณะข้อมูล : ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ข้อมูล ณ กันยายน 2563)

แหล่งข้อมูล : กระทรวงคมนาคม