ลักษณะข้อมูล : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2562 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)

แหล่งข้อมูล : กระทรวงคมนาคม