ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : Packaging Interligence Unit สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม