ลักษณะข้อมูล : พิกัดโครงสร้างสินค้าส่งออก-นำเข้าของไทย

แหล่งข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์