ลักษณะข้อมูล : รายวัน

แหล่งข้อมูล : กรมทรัพยากรน้ำ