ลักษณะข้อมูล : รายวัน/ชั่วโมง

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ