ลักษณะข้อมูล : รายเดือน (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)