ลักษณะข้อมูล : รายปี

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน