ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลสะสมรายเดือน (มีข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)

แหล่งข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม