ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน) หมายเหตุ: ข้อมูลล่าช้า 1 เดือน

แหล่งข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม