ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลรายเดือน (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม