ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลรายเดือน

แหล่งข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม