ลักษณะข้อมูล : ราย 4 เดือน

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน