ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลรายเดือน/ไตรมาส/ปี (หมายเหตุ: ข้อมูลล่าช้า 1 เดือน)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า