ลักษณะข้อมูล : –

แหล่งข้อมูล : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่