ลักษณะข้อมูล : –

แหล่งข้อมูล : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย