วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการเขตการค้าเสรี ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ” ซึ่งจัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา โดยได้นำเสนอมุมมองจากภาคเอกชนว่า หลังสถานการณ์ COVID-19 การค้าระหว่างประเทศจะมีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจฟื้นตัว การทำ FTA ASEAN-Canada จะเป็นการเพิ่มโอกาสของสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพในตลาดแคนาดา ทั้งนี้ กรอบการเจรจาฯ ควรมาจากการหารือในทุกภาคส่วน และต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่ไทยอาจได้รับผลกระทบ โดยภาครัฐต้องมีมาตรการในการเยียวยารองรับด้วย สมาชิกที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการสัมมนา ได้ที่ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://fb.watch/6l635QnblX/