ลักษณะข้อมูล : รายไตรมาส พ.ศ. 2559 – 2563

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ