ลักษณะข้อมูล : รายเดือน พ.ศ. 2560 – 2563

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ