ลักษณะข้อมูล : รายไตรมาส พ.ศ. 2555 – 2563

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ