ลักษณะข้อมูล : ปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน