ลักษณะข้อมูล : –

แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)