ลักษณะข้อมูล : รายเดือน (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย