ลักษณะข้อมูล : รายปี (หมายเหตุ ข้อมูลล่าช้า 2 ปี)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)