ลักษณะข้อมูล : รายไตรมาส (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย