ลักษณะข้อมูล : รายเดือน (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย