ลักษณะข้อมูล : รายวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย