ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2533-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง