ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/รายปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน