ลักษณะข้อมูล : รายปี

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์