ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์